+31 229 213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

WSV Hoorn gaat voor Veilig Sportklimaat

Watersportvereniging Hoorn wil ieder lid de optimale mogelijkheden bieden te genieten van de watersport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, waar men respectvol met elkaar omgaat en waar ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie niet getolereerd worden.

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal voor: op school, in de straat, thuis, op het werk, maar ook bij sportverenigingen. Daarom heeft WSV Hoorn een beleidsplan veilig sportklimaat opgesteld. Ook zijn omgangsregels voor een veilig sportklimaat opgesteld en gedragsregels voor de (vrijwillige) medewerkers.

 

Iedereen kan hier veilig sporten,

 

daar doen wij alles voor

Doelstelling

 

 Binnen de WSV Hoorn heerst een sociaal veilig (water)sportklimaat, waar leden veilig kunnen sporten en de persoonlijke grenzen van leden worden gerespecteerd. Wanneer de persoonlijke grenzen van leden onverhoopt overschreden worden door anderen, heerst er bij de WSV Hoorn een klimaat waar hier openlijk over gesproken kan worden met de leden en het bestuur.

Intentieverklaring

 

Daarom heeft het bestuur op 2 mei 2019 de intentieverklaring getekend om te zorgen voor een veilig klimaat binnen onze watersportvereniging door Seksuele Intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken, alle betrokkenen bij de organisatie goed te informeren over het beleid, het risico op incidenten zo klein mogelijk te maken en deze, indien ze voorkomen, op adequate manier af te handelen.

 

 

 

 

 

                     Onze afspraken

Omgangsregels

We hebben met elkaar omgangsregels afgesproken die zijn gedeeld met alle leden middels website en e-mail. Alle nieuwe leden/gebruikers van onze sportvereniging krijgen deze separaat toegestuurd.

 

 

Gedragsregels

We voeren een actief aannamebeleid als het gaat om vrijwilligers. Alle instructeurs en begeleiders zijn in het bezit van een VOG. Elke 4 jaar wordt deze opnieuw aangevraagd. Verder werken de instructeurs en begeleiders conform de gedragsregels zoals die door de gezamenlijke Sportbonden en het NOC*NSF vastgesteld zijn. Jaarlijks voordat de zeillessen starten wordt het beleid Veilig Sportklimaat met de instructeurs gedeeld.

Vertrouwenscontactpersoon

Om een veilig sportklimaat te behouden wordt een vertrouwens-contactpersoon (VCP) aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon is ons wakend oog en heeft een verwijzende rol. Als de gebeurtenis van zodanige aard is dat er een onderzoek nagedaan moet worden of dat opvang nodig zal de VCP doorverwijzen naar vertrouwenspersoon.

 

We zijn nog op zoek naar een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging, tot die tijd kunt u contact opnemen met:

 

 

Naam: Gwen Dudok van Heel

Mail: gwen@dudokconsulting.nl

Tel:  06-50206372

Grensoverschrijdend gedrag

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld