+31 229 213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

Begin juli start het maaien van de waterplanten in het Hoornse Hop. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Hoorn, Edam-Volendam en Waterland. Via www.hoorn.nl/overlastwaterplanten kan men overlast van waterplanten melden.

Wethouder Judith de Jong van de gemeente Hoorn: ‘Het is belangrijk om de overlast te melden, want mede op basis van de meldingen bepalen we waar deze zomer maaien. Dit is het derde jaar dat we de overlast van waterplanten aanpakken. Het verlengen van de maaipilot zien we als een tussenstap naar structureel beheer van de waterplanten. Wij zijn van mening dat Rijkswaterstaat daar ook aan bij moet dragen.’

Meldpunt
Via www.hoorn.nl/overlastwaterplanten kunnen waterrecreanten overlast die zij ervaren melden. Ook tijdens en na het maaien blijft het mogelijk om overlast van waterplanten te melden.
Overlast
In de ondiepe delen van het Markermeer, waar het Hoornse Hop deel van uitmaakt, groeien veel waterplanten. Deze zorgen voor schoon water en voor het natuurlijke evenwicht in het water. De recreatievaart heeft echter veel last van waterplanten. Vooral fonteinkruid kan tot aan het wateroppervlak groeien, in de schroef terecht komen of aan de kiel of het roer blijven hangen.
Maaien waterplanten
Het Hoornse Hop is een populair vaargebied in het Markermeer. Om het gebied aantrekkelijk te houden voor de recreatievaart en de havens bereikbaar en bevaarbaar te houden, zijn hier in 2015 voor het eerst waterplanten gemaaid. Vanaf begin juli wordt maximaal 125 hectare waterplanten gemaaid. De werkzaamheden nemen ongeveer twee weken in beslag.
Gezamenlijke aanpak
De provincie Noord-Holland en de gemeenten Hoorn, Edam-Volendam en Waterland zijn de opdrachtgevers voor het maaien. De uitvoering is in handen van visserijbedrijf Wormsbecher. Dit bedrijf heeft ervaring met het maaien van waterplanten op grote wateren en heeft ook vorig jaar de maaiwerkzaamheden in het Hoornse Hop uitgevoerd. De voorbereiding vindt plaats in een werkgroep waarin ook het Watersportverbond, reddingsstation Zeevang, de ANWB, Recron en de Hiswa deelnemen.
Verkenning ecologische maatregel in het Markermeer
Rijkswaterstaat verkent nieuwe mogelijkheden naar een ecologische maatregel in het Markermeer. Eerder heeft de minister besloten om niet door te gaan met de aanleg van luwtemaatregelen in het Hoornse Hop, maar in de verkenning wordt het Hoornse Hop niet op voorhand uitgesloten. Wethouder Judith de Jong: ‘Het verleden heeft ons geleerd kritisch te zijn op dergelijk ontwikkelingen. Gezien de frictie die er nu al is in het Hoornse Hop tussen ecologische groei enerzijds en recreatief gebruik anderzijds, ben ik op voorhand geen voorstander van een ecologische maatregel in dit gebied. Vanuit mijn vertegenwoordigende rol vanuit de regio heb ik dit ook aangegeven in de Stuurgroep Markermeer-IJmeer. Daarbij heb ik gepleit voor een integrale afweging bij de definitieve keuze voor een gebied. Het gaat dan niet alleen om ecologisch rendement, maar ook om onder andere invloed op bestaand gebruik en draagvlak.’